Následující text je doslovný přepis (z pivních tácků) čitelné části textu diplomové práce pana Rudolfa Mlčocha, tehdy studenta Pedagogické fakulty v Ostravě, katedry pivologie a hektoliteratury.


Zadání Diplomové práce


studentu Rudolfu Mlčochovi

Téma: Využití alkoholu pro formování osobnosti člověka


Vedoucí práce:PivDr. Vít Tomis, PivSc.
Konzultanti:PivDr. Petr Mlčoch, PivSc.
PivDr. Dr.Atva
Začátek práce:již dnes je pozdě
Ukončení práce:až bude hotové
Zadání přijal dne:co já vím, kdy to dojde


Pokyny pro zpracování:

 1. Vliv alkoholu na formování osobnosti člověka
 2. Vliv člověka na kvalitu vyráběného alkoholu
 3. Podíl práce na polidštění z opice
 4. Alkohol a přísloví (Co se svleče, neuteče a Lež, máš krátké nohy)
 5. A ostatní

Vysvětlete tyto otázky:

 1. Zdůvodněte zvláště averzi určité části učitelského sboru proti alkoholu (např. prof. RNDr. Miloslava Kincla, CSc. a doc. PhDr. Jiřiny Myslivcové, CSc.)
 2. Zdůvodněte nutnost a nahodilost v dialektickém procesu pití piva.
 3. Najděte objektivní vyjádření vztahu učitel-žák-alkohol.
 4. Výzkumem určete nejlepší z uvedených piv:
  1. Radegast
  2. Radegast
  3. Radegast
  4. Radegast
  5. ostatní Radegast
 5. Proč zrovna sněží ?
 6. Co znamená tzv. Ludolfovo číslo pi a Tomisovo číslo 235 ?
 7. Zdůvodněte další otázky, které mě při obhajobě napadnou.

Pokyny pro úpravu práce:

Práci vypracujte na pivních táccích klasických rozměrů. Práce musí být napsaná vlastnoručně, proto doporučuji Vaši účast v kursu "Písařem snadno a rychle". V práci se nesmí škrtat. Tácky číslujte od 4 nahoru s výjimkou čísla 312 (kdyby se číslovaly od čísla 1, bylo by to logické a to na vojně nemohu připustit). Každý tácek musí být evidován velkým kulatým razítkem a nesmí být deflorován jinou lahví než výškou či krýglem. POZOR ! Na Plivanci je udělena výjimka a může se část práce vypracovat na tomto místě, ač není na čepu Radegast. POHOV.

seznam odborné literatury

 1. Tabus, R.: Dvanáctý stupeň blaženosti
  Avicenium, Praha 1982
 2. Tomis, V.: Dvanáctý stupeň Radegastu
  V tisku
 3. Mlčoch, P.: Ať rychle něco napíše
  vzkaz


Ve Výškově (Ostravě) dne 235 (8.12.1988)


PivDr. Vít Tomis, PivSc.
Rudolf Mlčoch: Využití alkoholu pro formování osobnosti člověka


Vedoucí práce: PivDr. Vít Tomis, PivSc.
Konzultanti: PivDr. Petr Mlčoch, PivSc, PivDr. Dr.Atva.
Ostrava 1989

Obsah:

 1. Úvod
 2. Využití alkoholu pro formování osobnosti člověka
 3. Vliv člověka na kvalitu vyráběného alkoholu
 4. Podíl práce na polidštění z opice
 5. Co se svleče, neuteče
 6. A ostatní
 7. Závěr
 8. Prameny
 9. Přílohy


Využití alkoholu pro formování osobnosti člověka

Toto téma mi bylo přiděleno poté, co vedoucí katedry PaH pan PivDr. Vít Tomis, PivSc,spolu se zakládajícími členy tito panem PivDr. DrAtvou a panem PivDr. Petrem Mlčochem, došli po pečlivém, velmi důkladném a nesčetněkrát znovu a znovu opakovaném (pochopitelně na vlastní kůži a ledvinách) zkoumání, že alkohol k člověku patří a že má na jeho harmonický všestranný rozvoj nezměrný vliv. Zejména život pedagoga si ani ti největší fantasté nedovedou bez alkoholu představit. Tolik tedy úvodem a nyní přejděme k vlastní práci.

Neboť toto téma je velice obsáhlé a vystačilo by na diplomové práce všech studentů PF Ostrava nejmíň na 17 let, zaměřím se ve své práci na jednu subsložku "alkoholu", jíž je pivo (v brněnském hantecu se říká "idem na hrnek"). Jak jsem již uvedl, má alkohol a tudíž i pivo na všestranný rozvoj normálního (! ! !) člověka vliv jistě o mnoho větší než třeba kyslík. Toto tvrzení lze velice snadno dokázat, ověřit, ba dokonce i matematicky odvodit. Nechci zdržovat sáhodlouhým odvozováním, myslím si, že zcela stačí závěrečný vztah, ze kterého je již vše jasné i nevzdělaným a zanedbaným abstinentům.

Vycházím z přirodovědeckých a botanických znalostí (zejména je důležité znát pěstování ječmene a chmele). Důležité podmínky pro výrobu piva jsou 1. voda převařená, 2. slad nestuchlý, 3. chmel nejlépe z Lázník, 4. teplo. Píšeme tedy H2O + slad + chmel + Q = pivo. A pivo + člověk = celosvětový prospěch (zejména na Moravě), alebrž jak uvádí klasik Dobeš, že "jak něni pivo, tak nésu vykony".

Formování osobnosti člověka probíhá v několika stupních: 1. formování duševní a rozumové (jak jistě všichni vědí, je bez piva nemyslitelné), 2. formování poznávací (člověk po čase poznává věci, co nikdy předtím), 3. formování tělesné a branné (dostat se ke zdroji dříve než ostatní), 4. formování specifických tělesných zvláštností (ruka zvedající krygel či jinou nádobu s pivem má patřičně vyvinutý dvojhlavý sval biceps, tzn., že zvedající ruka Z je daleko silnější a vytrvalejší). Tvar prstů je přizpůsoben tvaru ucha krýglu (O), či tvaru výšky (ruka připomíná písmeno C). Z gymnastických a akrobatických dovedností nebo zvláštností je umění držet pivo tak, aby se ani při pádu majitele z druhého patra nevylila ani kapka (gyroskopická ruka). V neposlední řadě je též zvláštní formování postavy a celkového vzhledu jedince, 5. formování estetické (vědět, kam blít a po skončení si utřít hubu).

V další části se zaměřím na to, jaký vliv má člověk na kvalitu vyráběného alkoholu, tedy piva.

Tato část je velice komplikovaná, neboť ač je jich velmi málo, jsou mezi námi i tací, kteří jsou nevzdělaní, ba až zvrhlí. Dále je mezi námi i malá hrstka jedinců zkažených zahraniční propagandou a zejména tito podvratní živlové se snaží ulít (je to vidět např. na chmelnicích). Již při samotném sběru chmele předstírají záchvat nebo se snaží zašít či ulít apod., aby se mohli této čestné práci vyhnout. Dělají to zejména proto, aby způsobili českému národu nepředstavitelné škody (vždyť 3 šištičky chmele představují jeden půllitr vyváženého piva !). Doufám, že budou tato individua z našich řad odstraněna a co nejdříve přísně a egzemplárně potrestána.

Jak je z několika předchozích řádků zřejmé, má na kvalitu vyráběného piva vliv (kromě kvality vody, chmele, sladu) i onen lidský faktor (mezi odborníky též humorně nazývaný piv-Há-faktor). Nebojme se tedy na ty hnidy naší společnosti, které kazí radost celému národu, poukazovat a vyzvednout ty, kteří mají o sklizeň zájem a provádějí jej s láskou, radostí a oddaností a kteří dovedou např. ručně natrhat za směnu více chmele než LČCH2.

Přeskočme nyní k nám všem známému procesu získávání opice a tedy k bodu 3 - Podíl práce na polidštění z opice. Tento bod bude velice krátký, neboť jak víme, práce nemá vliv na nic podstatného, natož na polidštění. Ba naopak se stává prací (např. u pásu) z člověka opice (viz Darwin). Výjimkou je pouze práce na výrobě onoho nejlepšího moku na světě, ale ani zde nemůže být o polidštění z opice zmínka, jelikož bez konzumace piva se při této práci neobejdeme, ba dokonce ho spotřebujeme 2,876 až 2,877krát více než kdy jindy.

Ještě než začnu rozebírat bod 4, chtěl bych upozornit na překlep v zadání a to místo "Lež, máš krátké nohy" patří "Lež, máš malou vanu".

Jak víme, je alkohol opěvován a hraje klíčovou roli v řadě lidových pořekadel, básní, písní, tanců a pohádek. I klasikové jiných vědních oborů (K.M., V.I.L., K.G., Vasil B. a další) tvořili svá nejlepší díla pod vlivem C2H5OH. Proto i přísloví mají k alkoholu blízko, ba dokonce mají i výchovný charakter. Rozeberme například přísloví "Co se svleče, neuteče". Co tím autor chtěl říct? Rozebereme to postupně. První část: co se svleče? Zamyslíme-li se dopodrobna nad tím, je snad nasnadě, že autor myslí asi toto: kdo se svleče? Existuje mnoho (2 + 2) možností. 1. Ten, kdo je totálně napraný, neboť normálně zdravý opilý člověk by se přece nikdy nesvlíkal a vytuhl by oblečený (např. Chaos). 2. Ten, kdo je střízlivý a to je v podstatě nemocný člověk (tyto lidi nebereme v úvahu, např. Všetečka) 3. Had, ten se svleče a pak se odplazí. 4. Žena, když se svleče, dělá úplně jiný pohyb než běh (většinou).

Druhá část "... neuteče" má opět dvě možnosti: 1. Ten, kdo nemá nohy, ale to opět vynechme nebo 2. Ten, kdo je totálně napraný, ten pak nemůže ani stát, natož utíkat. Dáme-li dohromady první a druhou část, dojdeme k závěru, že kdo je fest napraný, ten se svleče, kdo se svleče, ten je fest napraný, hodně napraný člověk nemůže chodit, nemůže ani utíkat, kdo nemůže utíkat, neuteče.

Přísloví "Lež, máš malou vanu" lze vysvětlit velice snadno. Je všeobecně známo, že ten, kdo má malou vanu, pije málo piva a za to, že pije málo piva, se samozřejmě stydí. Protože se stydí, nevychází ani do hospody. A co má dělat, když nevychází, přece leží, co jiného by taky dělal? Vany dělíme podle velikosti na kolosální, obrovské, velké, normální, menší, malé, žádné, záporné (tvar obrácený lavor) - vyskytují se u Slováků, neboť místo piva pijí lavorovicu.

K bodu 5 A ostatní bych podotkl "ostatní jsou napraní stejně".

Bylo by dobré zmínit se ve své práci o velmi důležité otázce a tou je, co vede studenty ke konzumaci alkoholu? Na tuto otázku mohou být různé názory. Můj názor je ovšem jednoznačný a totožný s názorem odborníků z celého Valašska a dalekého okolí. My studenti pyjem, protože ne prstem. Ovšem každý národ může mít názor jiný a proto nevnucuji tento názor opilcům z ostatních (zejména exotických) zemí. Mají-li špatné vztahy ve skupině žáci jakéhokoliv ústavu, nebo jsou-li na tomto tito závislí, pijí, co jim síly stačí, ale tak už to na světě chodí.

Přehoupnu se nyní na otázky, které mají být v mé práci zdůvodněny. Budu velmi stručný, ba až na slovo skoupý.

Ad 1. Averzi vůči alkoholu získal barvoslepý profesor Kincl tím, že dle barvy nosu studentek a studentů nepozná, které z gořalek dává daný student přednost (zelená - nos zelený, slivovica - nos bílý apod.) U doc. Myslivcové se tato averze vyvinula poté, co jeden ze studentů zvratky znečistil (poblul) jedny z jejich nejhezčích krásných jediných šatů, které má. Snaživše se tento student svou chybu napravit a očistit jí tyto zbytky kolejní stravy, potřísnil jí její jedinečné jediné korále svými ústními výměšky (naplul na ňu).

Ad 2. Pivo se musí pít nutně, protože bez něho normálně zdravý člověk nemůže být a nahodile, protože když se s pivem nahodile hází, vytvoří se krásná hustá šlehačkovitá pěna (i u Ostravy 10°). Je to vidět zejména v dialektickém procesu pití piva, protože pití piva je v neustálém vývoji a probíhá po spirále.

Ad 3. Objektivní vyjádření vztahu učitel - žák - alkohol. Jde o výchovu vlastním příkladem a to takovým způsobem, že učitel jde v konzumaci alkoholu žákům příkladem. Žáci a studenti musí do konce studia zvládnout komplexní pivní desatero a teprve pak mohou tito opustit onen Ústav s klidným svědomím věda, že nebudou naší společnosti na obtíž.

Ad 4. Vzhledem k tomu, že byly vybrány opravdu nejchutnější a nejlepší druhy světových piv, je rozhodování velice těžké. Přesto bych za nejlepší pivo zvolil, díky mému podrobnému, dlouhému a (n+1)krát opakovanému ochutnávání, zde neuváděné a mnohdy opomíjené pivo značky Radegast.

Ad 5. Proč sněží ? Protože ani ta příroda není úplně dokonalá a místo piva padá voda. Myslím si, že v době kamenné, kdy ještě byla moře a oceány z piva a pivo se tudíž i odpařovalo, docházelo k tzv. pršení piva zcela běžně. Doufám, že není daleko doba, kdy archeologové a fyzici určí dle stáří beček, kdy proběhly největší pivní bouře provázené silnými ventilátorovými vichry. Pochopitelně nemohly tyto pivní oceány vydržet do nekonečna, neboť člověk je tvor zvídavý a mlsný. Takovou dobrotu přece nemohl přehlídnout, či se jí dokonce vyhnout. Proto díky našim mlsným předkům (opočlověkům, pračlověkům) byly všechny tekutiny, které se třeba jen mlhavě podobaly pivu, vypity do dna. Od této doby nastalo na Zemi velmi zlé, suché a smutné období. Teprve Valašský bůžek Radegast ukázal svému zkoušenému lidu cestu, jak lze utrpení alespoň částečně zmírnit. Prozradil jim recept na vaření tekutiny, která se velmi podobala tekutině starých oceánů. Po zachránci lidského rodu dostal tento mok název Radegast, který mu zůstal podnes. Na počest znovuzrození a štěstí lidu byl na tomto místě postaven pomník, který nechal vybudovat ten, kterému Radegast recept prozradil - Juráš Čaganový.

Ad 6. Opět musím opravit chybu v zadání. Nejde o Ludolfovo číslo, ale o Rudolfovo číslo. Vzniklo za velice zvláštních okolností. Po vypití pivních oceánů ležel Rudolf pod chmelovými štoky a žvýkaje chmelové šišky čekal, až nastane dehydratace jeho organismu. Leč v poslední chvíli přišla jeho věrná družka s krýglem oné lahodné tekutiny vyrobené akademikem Jurou Čaganovým a jenom díky družčině sprintu (100 m za 8,97 s) - je vidět, že nešlo jen o život, ale o pivo - zůstal Rudolf naživu a nelekl. Radost Rudolfa byla tak veliká, že vytvořil ten den nový světový rekord v množství zkonzumovaného piva. Protože tehdy ještě nebyly známy objemové míry SH (Systéme de Hospodal), bylo označeno toto množství pí, kteréžto v přepočtu činí přibližně 3,14 hl. Pí proto, že jeho věrná družka neustále povzbuzovala: pí, Rudyne, pyj, pí Rudyne, pyj, ... atd.

Ad 7. Otázky, které zkoušejícího napadnou, při obhajobě rád vysvětlím.

Závěr.

Končím, protože je 23,05 h a restaurace U rozhledny se už zavírá. Čerpal jsem z vlastních zkušeností, dále z knihy "Kdo nepije sám, pije proti sobě" od Ivana Hekťákoviče a z knihy "Jak jsem válel sudy aneb jak se valilo pivo" od Josefa Destila a také z časopisu "Práce na chmelnici hrou".