Základní stanovy ÚPH
Ústav pivologie a hektoliteratury (dále jen Ústav) založený v roce 1989 jako pokračovatel zrušené katedry pivologie a hektoliteratury na Pedagogické fakultě v Ostravě působí jako organizace v zájmu tvůrčího rozvoje českých pivařů
Základní ustanovení:
Čl.1. ÚPH jako dobrovolně společenská organizace sdružuje vědecké, pedagogické a studentské síly v oboru pivo a oborech jemu příbuzných (rum, slivovice, fernet, becherovka, borovička...)
Čl.2. Sídlem Ústavu jsou Havířov, Šenov, Odry, Hrádek, Polešovice, Brno, Opava a další místa České republiky, která mají hospodu.
Úkoly Ústavu:
Čl.3. Ústav plní zejména tyto úkoly:
-podněcuje tvurčí rozvoj myšlení podporovaného svobodou slova každého jednotlivce v každé hospodě
-podněcuje a podporuje usilí zvyšování odborné urovně pivařů
-předkládá přislušným odborným pracovištím a organům návrhy a podněty tykající se rozvoje služeb v oblasti pohostinství
Čl.4. Ke splnění svých úkolů pořádá Ústav pravidelná setkání členů (podmínkou uznání kvality akce je učast dohromady alespoň tří řádných či mimořádných členů Ústavu).
Členství:
Čl.5. Členství je řádné, mimořadné a čestné. Řádným členem se může stát každý věděcký, pedagogický či studentský pracovník, jemuž je program Ústavu blízký, jestliže ustně nebo písemně tuto blízkost potvrdí a souhlasí s posláním a úkoly Ústavu a jeho přijetí doporučí sněm řádných členů Ústavu. Mimořádným členem se může stát každý, jemuž je program Ústavu blízký, jestliže ústně nebo písemně tuto blízkost potvrdí a souhlasí s poslaním a úkoly Ústavu, dosud není členem řádným a sněm řádných členů váhá s udělením řádného členství. Čestným členem je doc. Sklenák a další významné osobnosti. každý řádný a čestný člen je registrován v dříve uvedených sídlech Ústavu (čl.2)
Práva členů:
Čl. 6. Člen má právo účastnit se akcí Ústavu a vyžadovat od Ústavu odborné konzultace v oblasti působnosti Ústavu.
Povinnosti členů:
Čl. 7. Člen má povinnost účastnit se akcí Ústavu a poskytovat Ústavu odborné konzultace v oblasti působnosti Ústavu.
Zánik členství:
Čl. 8. Členství v Ústavu zaniká úmrtím, napojením na umělou ledvinu nebo dobrovolným písemným prohlášením člena, že mu nechutná pivo. (Nutno učinit osobně, nikoli v zastoupení manželkou, manželem apod).
Závěrečná ustanovení:
Čl. 9. Zrušení Ústavu je možné tehdy, vysloví-li se pro něj každý člen.
Čl. 10. Tyto stanovy nikdo neschválil, platí od 25. srpna 1989 a doplňují nepsané zákony (tehdejší) katedry pivologie a hektoliteratury PF Ostrava.